Ney

Ney , üflemeli bir çalgıdır. Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lügati’t Türk adlı Türk kültür ve dilini anlatan eserinde; sagu denilen, erler için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan törenlerde kullanıldığını aktarmıştır. Sümer toplumunda M.Ö. 5.000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, M.Ö. 3.000-2.800 yıllarından kalan bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır. Günümüzde ney, Türk sazı olarak anılmaktadır ve Tasavvuf Müziği’nin simgesi haline gelmiştir. Bir müzik aleti için kullanılan “çalmak” yerine, ney için “üflemek” tabiri kullanılır. Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır. Kaynağını İslam’da Allah’ın,  insanı yaratırken ruhundan üflemiş olmasından alır.