Metronom

Musikide, musiki eserlerinin hareketini tayine yarayan alet. Bugün kullanılanı, J-N. Maelzel (1772-1838) tarafından yapılmıştır. Daha önceleri, başka sistemlere dayanan metronomlar kullanılıyordu. Maelzel Metronomu (ki “M. M” diye işaret edilir ) basit bir saatin aletine benzer bir cihazı muhtevi piramid şeklinde bir kutudan ibarettir. Kutunun önü açıktır. Boylu boyunca uzanmış bir madeni plakada 40 dan 208 e kadar rakamlar yazılıdır. Bu plakanın önündeki ibrenin ağırlığı hangi rakamın önüne getiririlirse, alet o derecede ağır veya yürük tik-tak’lar yapar. Her musiki parçasının başında, parçanın hareketini gösteren bir rakam bulunur ve bu rakamın notanın hangi kıymetine (yani ikilik mi, dörtlü mü, sekizlik mi olduğuna) göre değer alacağı da işaret edilir. Bu şekilde mesela dörtlü bir nota şeklinin 120 rakamına tekabül ettiği işaret olunmuşsa, o parça, bir dakika zarfında (60 saniye ) 120 adet dörtlük nota geçecek harekette icra olunacak demektir. Alet işletilmek suretiyle, tik-tak’lara tabi olunur. Bu şekilde dörtlüklerin imtidadı tayin edilir. Bir musiki parçasında, baştan sona kadar aynı hareket muhafaza edilmediği, hele usul geçkilerinde hareket büsbütün değiştiği için, her değişen yere, parçanın tabi olacağı yeni harekete ait rakamın işaret edilmesi lazımdır. Fakat bu şekilde dahi, metronom’un rolü mutlak değildir. Zira bir musiki parçası, naunce (b. bk.) denilen birtakım hususiyetlerle meşbudur. Estetik değer, bu şekilde teşekkül eder ve kendini gösterir. Bu naunce’lar ise, metronom’un mutlakiyetine meydan vermez. Mesela cresc. Ve dim. Esnasında hareket, büyük bir hızla değişir. Bütün bunlar, esas itibariyle metronom’un rolünü kıymetten düşürmek değildir. Bilhassa parça üzerinde çalışılırken hele mübtediler için, metronom, hemen mutlak bir değer kazanır. Fr metronome, İng. Metronome. Alm. Metronom, Taktmesser, İt., İsp., Port., metronomo (vaktiyle bu alete Fr.’da “metrometre” denilirdi)